A.O.S.S.L. vzw

Inloggen

Hoe registreren?

Klik onder het navigatiemenu bovenaan, de gewenste informatie aan.

De wijnvereniging A.O.S.S.L. v.z.w. heeft tot doel het organiseren van activiteiten die de kennis bevorderen van zijn leden inzake wijnkunde in de meest ruime zin.

Op initiatief van enkele vrienden die later tot de oprichters van een meer gestructureerde vereniging zouden behoren, werd in september 1978 een vrijetijdscursus over wijnkennis georganiseerd. In 2013 was deze cursus wijnkennis aan zijn 39°editie toe.

Om de verworven kennis en de gesmede vriendschappen te bestendigen, werd in 1981 een vriendenkring opgericht, die terecht de benaming kreeg "Amicitia Oenologica Sedes Sapientiae Lovaniensis", afgekort A.O.S.S.L. De Sedes Sapientiae verwijst naar de patrones van de Katholieke Universiteit Leuven. Meerdere leden behoorden tot het academisch en logistiek personeel van de Universiteit.

De wijncursus werd aangevuld met wijnproefavonden om de wijnkennis verder te ontwikkelen.

In 1999 werd de wettelijke structuur van een vereniging zonder winstpersoonlijkheid aangenomen. Op 25 maart 1999 ging de stichtingsvergadering door van de nieuwe entiteit "Amicitia Oenologica Sedes Sapientiae Lovaniensis, vereniging zonder winstoogmerk", afgekort A.O.S.S.L. v.z.w.

De vereniging telt thans 42 stichtende leden, gezellen genaamd, en een onbeperkt aantal gewone leden. De gezellen vormen samen de Algemene Vergadering, die het hoogste gezagsorgaan is in de v.z.w.

De vereniging richtte zich initieel tot de Leuvense regio, maar vele van de nu meer dan 90 leden tellende vereniging komen van ver buiten dit gebied.

De A.O.S.S.L. vzw wordt geleid door een Bestuursorgaan van hoogstens 12 Leden, benoemd door de Algemene Vergadering onder de gezellen voor een vernieuwbaar mandaat van vier jaar. Het Bestuursorgaan bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester, en verder hoogstens negen beheerders.

Titel

Naam

Voorzitter

Jan Van Heuverswyn

Ondervoorzitter

Jos Klykens

Penningmeester

Jos Van Assche

Secretaris en Webmaster

Joris François

 

Overige beheerders:

Laura Hermans

Ann Holderbeke 

Eline Philippe

Wim Philippe

Koen Van den Bergh

Honoraire voorzitters:

Steven Everaert

Jan Craps

Marc Deurinck

 

Maatschappelijke zetel: F. Vermeylenstraat 16 bus 501 - 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0467.319.868 (RPR)

Website: https://www.wijnclubleuven.be

Bankrekeningen AOSSL: 068-2309651-11 (IBAN BE30 0682 3096 5111)

 

Verdere informatie kunnen wij u verschaffen mits u een e-mail stuurt naar: Info-aanvraag

De A.O.S.S.L is een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht op 25 maart 1999.

Haar statuten verschenen onder nummer 15.501 in de Bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 30 november 1999, zij werden gewijzigd op 19 maart 2004 en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Op 10 februari 2023 zijn de aangepaste statuten, conform het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Deze aangepaste statuten vervangen alle voorgaande statuten van de vereniging die in het Staatsblad voorheen gepubliceerd werden.

Het toegekende ondernemingsnummer is 0467 319 868 (RPR).

Klik hier om de statuten per mail aan te vragen.